İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Şirketimiz, tüketici haklarını korumakta ve satış sonrası hizmetinde de müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır. Satın aldığınız ürünlerle ilgili yaşayabileceğiniz memnuniyetsizlik, üretim veya servis kaynaklı her türlü sorun, titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

İADE İÇİN İSTEDİKLERİMİZ

1. İADE EDİLECEK ÜRÜN 

2. İADE EDİLECEK ÜRÜNÜN SEVK İRSALİYESİ (Tüm nüshaları ile birlikte)

İADEYE KONU ÜRÜNÜN AYIPLI OLMASI DURUMU

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı olarak kabul edilir.

Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz. Firmamızın bilmediği veya bilmesinin beklenemeyeceği durumlar hakkında reklam yapan ya da açıklamalarda bulunan firmalar hakkında şirketimiz her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tutmaktadır. 

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

CAYMA HAKKI

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirtmekle yükümlü olup, İptal ve iade şartlarının sitede ürün satın alma işlemi sırasında okunup kabul edilmesi ile tüketici bu hususta bilgilendirilmiş olduğunu kabul etmiş sayılır. 

ÜRÜN İADESİ VE KARGO ÜCRETLERİ HAKKINDA

1. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2. ALICI’ nın, SATICI tarafından aksi yazılı şekilde öngörülmediği takdirde Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekmektedir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’ nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI’ nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni işlemler vasıtasıyla tahsil etme hakkı ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından belirtmek gerekir ki kural olarak; ALICI’ nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) temin etmiş olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’ nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, doğrudan peşin satıştır. SATICI’ nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevuzat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI’ nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

3. Ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’ nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.

4. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

5. SATICI’ nın sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) iş günü içinde açık bir şekilde ALICI’ yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik etme hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır. SATICI, bu şekilde Sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

6. Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI’ ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICI’ nın SATICI’ ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’ nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). SATICI’ nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’ nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI’ nın kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

7.  İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal sevk irsaliyesi(sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda da anlaşmalı kargolar ile gönderim yapmanız gerekir. Anlaşmalı kargo şirketi aksi belirtilmedikçe ürünün tarafınıza gönderildiği şirkettir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti size aittir.

SİPARİŞ İPTALİ

Değerli müşterilerimiz yanlış verdiğiniz veya vazgeçtiğiniz siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. İptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemişse ücretin tamamı işlemi gerçekleştirdiğiniz yöntemle iade edilir. Sipariş iptalinizin öğrenilmesinden önce ürünün kargoya verilmişse kargo ücreti veya ücretleri kesilerek iadesi yapılır. 

Ürün İade Adresi:

Sedat AKIN
Fener Mahallesi Fener Caddesi
No: 27/1 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: 0533 255 07 60